คู่มือการกรอกข้อมูล

สำหรับการรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรุณาศึกษาคู่มือให้เข้าใจก่อนเข้ากรอกข้อมูล เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการกรอกข้อมูล