ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

Enter any username and password.

สำหรับเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก / ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน

วันเกิดต้องอยู่ในรูปแบบ DD/MM/YYYY ตัวอย่าง 09/09/2525

หรือติดต่อ : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร. 0-5388-5330, โทรสาร. 0-5388-5330 ,www.dhrm.cmru.ac.th