ลืมรหัสผ่าน / มีปัญหาการใช้งานระบบ
กรุณาติดต่อ : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร. 0-5388-5330, โทรสาร. 0-5388-5330 ,www.dhrm.cmru.ac.th